De behandeling

U kunt bij mij terecht voor logopedische behandeling op alle verschillende logopedische stoornisgebieden.

Ik behandel kinderen met spraak/taalproblematiek, kinderen met afwijkende mondgewoonten of afwijkend slikgedrag, mensen met gehoorproblemen, kinderen met lees of schrijfproblemen, die vaak worden beïnvloed door een bemoeilijkte spraak/taalontwikkeling, patiënten met problemen in de vloeiendheid van het spreken, patiënten met stem of ademhalingsklachten en mensen die moeten revalideren na hersenletsel.

Er worden patiënten van alle leeftijden behandeld.

Na het aanmelden volgt in eerste instantie een anamnesegesprek waarin de klachten en problemen, de voorgeschiedenis en de wensen van de patiënt in kaart worden gebracht.

Aan de hand van dit gesprek wordt een onderzoeksplan opgesteld en vervolgens de behandeldoelen bepaald, die in een behandelplan worden geformuleerd.

Onderzoeks- en behandelgegevens worden in een digitaal patiëntendossier bijgehouden en zijn uiteraard vertrouwelijk en voor de patiënt ten alle tijden in te zien.

Er is verder regelmatige verslaglegging voor de omgeving van de patiënt, bijvoorbeeld familie, leerkrachten of begeleiding.

Door regelmatige evaluatiemomenten wordt vooruitgang van de behandeling bepaald en de behandelplan waar nodig bijgesteld.

Aan de hand hiervan kan ook waar mogelijk tot afronding van de therapie over worden gegaan.

Na afronding van de therapie zal er na uiterlijk een half jaar een controlemoment plaats vinden om te bepalen of therapiedoelen ook op lange termijn zijn behaald.

Uiteraard blijft er ook na afronding van de therapie de mogelijkheid om met vragen of twijfel telefonisch of persoonlijk contact op te nemen en eventueel weer tot behandeling over te gaan.

Een logopedische therapiesessie duurt ca. 25 minuten.

Bij volwassen patiënten wordt soms in overleg met de patiënt een dubbele sessie ( 50 minuten) gepland.

In de meeste gevallen zullen de sessies worden gepland met een frequentie van één keer per week, in speciale gevallen bestaat er ook de mogelijkheid om een patiënt vaker per week te ontvangen.

Gezien de grote verschillen in behandeldoelen en therapie-invulling van de individuele patiënt is het erg moeilijk een indicatie te geven over de lengte en het aantal van de benodigde behandelingen, hier maak ik met de patiëënt individuele afspraken over.

In principe worden de sessies bij mij in de logopediepraktijk gegeven, in speciale gevallen bestaat echter de mogelijkheid dat ik patiënten ook aan huis kan behandelen als zij door grondige redenen niet in staat zijn naar de praktijk te komen.

Ik probeer waar mogelijk de omgeving van de patiënt bij de behandeling te betrekken, zo nodig ik ouders of begeleiders dan ook uit om zo vaak mogelijk tijdens de therapie aanwezig te zijn.